HR & Company

Nl En
Mensen en organisaties in beweging krijgen

Algemene voorwaarden

Artikel A1. Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) de Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent;

b) de Opdracht: iedere overeenkomst van HR & Company B.V. tot het leveren van diensten aan opdrachtgever, als bedoeld in artikel 7:400 BW en verder.


Artikel A2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij diensten en/of goederen van welke aard dan ook worden geleverd door HR & Company B.V. behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met HR & Company B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. HR & Company B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel A3 Totstandkoming van de opdracht
De offerte of opdrachtbevestiging is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij opdrachtgever er voor in staat dat voor de opzet van de opdracht essentiële informatie is verstrekt. In de offerte of opdrachtbevestiging beschrijft de HR & Company B.V. zo goed mogelijk de opdracht.

De prijzen in offertes en opdrachtbevestigingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden samen met de door opdrachtgever retour gezonden ondertekende offerte of opdrachtbevestiging. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK.

Artikel A4. Uitvoering van de opdracht
Alle werkzaamheden die door HR & Company B.V. worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

HR & Company B.V. zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Gedurende de uitvoering zal met de opdrachtgever regelmatig overleg plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal opdrachtgever steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties na overleg met de opdrachtgever.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HR & Company B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Indien HR & Company B.V. op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud en omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze extra werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan HR & Company B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van HR & Company B.V.. HR & Company B.V. is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien aanpassing van de overeenkomst het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloedt, zal HR & Company B.V. opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel A5. Medewerking door Opdrachtgever

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HR & Company B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig aan HR & Company B.V. worden verstrekt.

Opdrachtgever voorziet HR & Company B.V. kosteloos van kantoorruimte en overige voorzieningen en faciliteiten die naar het oordeel van HR & Company B.V. noodzakelijk of nuttig zijn om de opdracht uit te voeren.

Opdrachtgever zorgt voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart HR & Company B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel A6. Geheimhouding
Beide partijen zijn, behoudens wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhoudingsplicht is ook geldig voor door de HR & Company B.V. eventueel ingeschakelde derden.

Artikel A7. Tarieven en kosten
In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen van HR & Company B.V. zijn de bureaukosten en reis- en verblijfkosten niet inbegrepen. In de offertes neemt HR & Company B.V. een raming voor deze kosten op.

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. De kosten betreffende derden die HR & Company B.V. ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend, desgewenst na overlegging van nota’s.

Artikel A8. Betaling
Onze diensten worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. HR & Company B.V. zendt eenmaal per maand (1ste werkdag van de maand) een factuur.

Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien HR & Company B.V. 30 dagen na de vervaldatum nog geen betaling heeft ontvangen dan is de opdrachtgever een wettelijke rente verschuldigd. HR & Company B.V. zal de opdrachtgever eenmaal aanmanen te betalen. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering(en) te voldoen, kan/kunnen de vordering(en) uit handen gegeven worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel A9. Reclames en geschillen
Overeenkomsten tussen opdrachtgever en HR & Company B.V. worden beheerst door het Nederlands recht. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel A10. Leveringstermijn
Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

HR & Company B.V. zal al het mogelijke doen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van HR & Company B.V. geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel vergoeding van enige door opdrachtgever geleden schade.

Artikel A11 Aanpassing en beëindiging van opdrachten
Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

Indien een van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

Opdrachtgever en HR & Company B.V. hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijke overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. In geval van voortijdige beëindiging zal, tenzij anders overeengekomen, een schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed.

Opdrachtgever noch HR & Company B.V. kan in dat geval enige aanspraak of enig recht van welke aard dan ook claimen. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee een geheel vormen. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Artikel A12. Aansprakelijkheid
Indien HR & Company B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Indien HR & Company B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt maximaal het tot dan toe gedeclareerde bedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

HR & Company B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel A13. Vrijwaringen
De opdrachtgever vrijwaart HR & Company B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Background5